aan's advice for self-employed

Wet Werk en Zekerheid en van Werk naar Werk: het nieuwe mobiliteitsdienstverband

Wet Werk en Zekerheid en van Werk naar Werk: het nieuwe mobiliteitsdienstverband
De afspraken tussen werkgever en werknemer zijn in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de werknemer voor de werkgever tegen betaling arbeid zal verrichten. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd, met een vaste einddatum, of onbepaalde tijd zijn. Vanaf 1 juli 2015 geldt de Wet Werk en Zekerheid. In deze wet is vastgelegd waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (mobiliteitsdienstverband).


Wet Werk en Zekerheid
In de Wet Werk en Zekerheid gaat het om belangrijke zaken:

 • het tegengaan van onzeker werk
 • het bieden van zekerheid
 • het arbeidscontract/arbeidsovereenkomst inzake het mobiliteitsdienstverband
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • bij onvrijwillig ontslag een financiële schadeloosstelling
 • de keuze van de ontslagroute wordt niet bepaald door de werkgever
 • recht op werkeloosheidsuitkering wordt beperkt in duur en opbouw
 • werkgevers- en werknemersorganisaties komen een regeling overeen over de aanvulling van de uitkering
 • regels over proeftijd
 • regels voor tijdelijke contracten

Regels voor ontslag - Personen met een mobiliteitsdienstverband (arbeidsovereenkomst) voor onbepaalde tijd zijn zeer goed beschermd. Als een werkgever besluit om de arbeidsovereenkomst met een werknemer voor onbepaalde tijd te beëindigen en de werknemer is van mening dat daar geen reden toe is, dan heeft de werkgever drie mogelijkheden:

 • De werknemer blijft in dienst
 • De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd via het uwv
 • De beëindiging arbeidsovereenkomst door opzegging via de kantonrechter

Financiële vergoeding - Beëindiging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kost extra geld. De werkgever dient aan de betrokken werknemer een vergoeding te betalen. De enige voorwaarde is dat de betrokken werknemer twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. In dat geval dient de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer te betalen. De hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van twee elementen, te weten hoogte van het inkomen en duur dienstverband. Een werknemer die zelf ontslag neemt, heeft alleen recht op een vergoeding als de werkgever nalatig is geweest of verwijtbaar heeft gehandeld.

Vaststellingsovereenkomst - Tussen werkgever en werknemer wordt bij beëindiging dienstverband een vaststellingsovereenkomst opgesteld. In deze vaststellingsovereenkomst worden alle afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd en bij akkoordbevinding door beiden (werkgever en werknemer) getekend.

Sluitende aanpak van werk naar werk - Bij ontslag kan de werknemer besluiten zo snel mogelijk een nieuwe werkgever te willen hebben. Zijn positieve houding wordt beloond met de steun van de werkgever en er wordt een begeleidingstraject tussen werkgever en werknemer naar de nieuwe werkgever afgesproken.

Voor meer informatie over deze en andere vormen van mobiliteitsdienstverband, neemt u een kijkje op Profas mobility overheid B.V.


Delen