aan's advice for self-employed

Hoe zit het nou met jaarrekeningen?

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is het financieel overzicht van een bedrijf over een boekjaar. Ieder bedrijf of onderneming moet een dergelijk overzicht maken. Een jaarrekening moet in de regel binnen vijf maanden na het aflopen van een boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Daarna wordt deze vastgesteld door middel van de algemene vergadering. Binnen 8 dagen wordt het overzicht gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het overzicht bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening. Van beide wordt een toelichting toegevoegd.  Bij kleine ondernemingen staat in de toelichting een korte uitleg waarop de balans tot stand is gekomen en het aantal werkzame personen binnen de organisatie. Bij grotere ondernemingen is de toelichting ook uitgebreider, daar worden bijvoorbeeld ook betalingen aan de directie op vermeld. Een jaarrekening kan vergezeld worden door een accountantsverklaring. Een onafhankelijke accountant controleert de jaarrekening en schrijft daarover een rapport. Er zijn vier verschillende accountantsverklaringen: 

• Een verklaring met beperking 

• Een verklaring oordeelonthouding  

• Een afkeurende accountantsverklaring  

• Een goedkeurende accountantsverklaring 

Als een accountantsverklaring ontbreekt moet de reden hiervan vermeld worden. 

Twee soorten jaarrekeningen!

We maken onderscheid tussen de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. De fiscale jaarrekeningen moeten voldoen aan normen die door de fiscus zijn opgesteld. Aan de hand hiervan kan je de fiscale winst van een bedrijf berekenen. Dit is de basis voor heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de situatie van een bedrijf. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met fiscale normen. Dit overzicht geeft de werkelijke situatie weer. Deze jaarrekeningen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als een bedrijf verkocht wordt of bij een financiering.

Balans en winst- en verliesrekening

De balans geeft een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het gaat om een momentopname. In het overzicht worden schulden en bezittingen van het bedrijf beschreven. De balans wordt meestal aan het eind van een boekjaar opgemaakt. Een boekjaar loopt meestal van 1 januari tot en met 31 december, en loopt dus gelijk aan een kalenderjaar. De datum dat de balans opgemaakt wordt is dan ook in de meeste gevallen 31 december. Een winst- en verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening genoemd. Het geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in het boekingsjaar. Dit overzicht eindigt met de behaalde winst of verlies over deze periode.  Een winst- en verliesrekening kan op verschillende manieren opgemaakt worden. De Kamer van Koophandel hanteert 2 modellen:  

• functionele modelgeeft inzicht in de kosten en opbrengsten per activiteit 

• categorale modelde opbrengsten en kosten worden ondergebracht in categorieën


Delen